Χορήγηση πιστοποιητικού απολύμανσης – απεντόμωσης – μυοκτονίας

Πιστοποιητικό Απολύμανσης Μικροβιακού Φορτίου

Οι υπηρεσίες απολύμανσης μικροβιακού φορτίου της CQL Απολυμαντική  υλοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και στην εκτέλεση των εργασιών χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα από τον Ε.Ο.Φ.

Μετα το πέρασμα των εφαρμογών εκδίδεται έγκυρο Πιστοποιητικό απολύμανσης, στο οποίο ορίζονται τα κυριότερα στοιχεία των εργασιων: οι χώροι που απολυμάνθηκαν, η δραστική ουσία και τα  σκεύασμα που οι εφαρμοστες της εταιρείας μας αξιοποιήσαν καταλλήλως κατα την διάρκεια της απολύμανσης για να εχουμε πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα.

Το Πιστοποιητικό Απολύμανσης  φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή Επόπτη Δημόσιας Υγείας,  – εγγύηση της ορθής εφαρμογής, σωστής μελέτης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας απολύμανσης του χώρου σας.

Δημιουργία φακέλου Απεντόμωσης και Μυοκτονίας

Η CQL Απολυμαντική  παρέχει ολοκληρωμένο φάκελο εφαρμογών με νόμιμο πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας, όπου αναγράφεται ο απαραίτητος αριθμός αδείας.

Η νομοθεσία ορίζει ότι η καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών είναι αναγκαία σε κάθε επιχείρηση που η δραστηριότητα της σχετίζεται με την παραγωγή και το εμπόριο τροφίμων.  Επίσης, γιαυτες  τις εταιρείες, είναι απαραίτητη βάση νόμου η ύπαρξη μιας συνεργασίας με μία αδειοδοτημένη εταιρεία απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η CQL Απολυμαντική διαθέτει Ειδική Άδεια Απεντόμωσης και Μυοκτονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την Καταπολέμηση Εντόμων & Τρωκτικών. Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των εργασιων γίνεται υπό την ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου της εταιρείας μας, Υγιεινολόγου (Επόπτη Δημόσιας Υγείας) Χριστοδουλάκη Ελευθερίας.

Για όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται από την νομοθεσία η ύπαρξη συγκεκριμένων Φάκελων Ελέγχου Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ανάμεσα στους οποίους έχουμε και το Φάκελο Απεντόμωσης και Μυοκτονίας, που θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά, μετά από κάθε εργασία που έχει ως σκοπό τον έλεγχο των παρασίτων. Ολες οι επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  υποχρεούνται σύμφωνα με την την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, και τα πρότυπα ποιότητας HACCP και ISO, να προβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα  σε προληπτικές εφαρμογές απεντόμωσης και μυοκτονίας. Οι συγκεκριμένες εργασίες έχουν σκοπό  την μείωση των κινδύνων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όλα τα παραπάνω καταγράφονται στο φάκελο Απεντόμωσης και Μυοκτονίας τής εκάστοτε επιχείρησης, ο οποίος  περιλαμβάνει:

  • Το Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας και την Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρείας που έχει αναλάβει τις υπηρεσίες απεντόμωσης και απολύμανσης  (η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος). Η άδεια του υπευθύνου επιστήμονα της εταιρείας μας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιμων, μπορείτε να την βρείτε πατώντας τον σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=248
  • Το νομιμο Πιστοποιητικό Απεντόμωσης και Μυοκτονίας
  • Το Σχέδιο Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας και Παγίδων
  • Τα Δελτία Παρακολούθησης για τους Σταθμούς Ελέγχου Τρωκτικών και για τις Ηλεκτρικές Παγίδες Ιπτάμενων Εντόμων .
  • Το Δελτίο Εργασιών και την Έκθεση Παρατηρήσεων.
  • Ο κατάλογος σκευασμάτων και τις Εγκρίσεις Σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης και τα Δελτία Ασφαλείας Σκευασμάτων με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης των προϊόντων, τα λεγόμενα MSDS (Material Safety Data Sheet).

Σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές!

Ελληνικα