Απολύμανση Μικροβιακού Φορτίου

Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξυγίανσης χώρων, καθώς η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων γίνεται υπό την ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου της εταιρείας μας, Υγειονολόγου (Επόπτη Δημόσιας Υγείας) Χριστοδουλάκη Ελευθερίας η οποία εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους εφαρμογές.

Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές είναι εξειδικευμένο και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας ενώ παράλληλα τηρεί σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.

Χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα από τον Ε.Ο.Φ. και η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού στοχεύει πάντα στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Ελληνικα